Wszystkie artykuły naukowe publikowane w czasopiśmie Folia Geographica Physica są recenzowane przez co najmniej dwóch niezależnych recenzetów - doświadczonych specjalistów w danej dyscyplinie. Recenzenci pochodzą z innej jednostki (wydziału, uczelni), niż autor.

Nazwiska recenzentów Redakcja umieszcza rokrocznie na stronie internetowej czasopisma

Nadsyłane do publikacji prace są wstępnie oceniane przez redakcję czasopisma pod względem formalnym. Każdy artykuł prezentujący dane empiryczne analizowany jest przez redaktora statystycznego. Następnie artykuły zostają skierowane do recenzentów. Zasadą jest ocenianie pracy przez dwóch recenzentów spoza jednostki w której afilowany jest autor artykułu. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy pochodzącej z artykułów przed ich opublikowaniem. Zasadą jest ocenianie prac przez dwóch recenzentów w sposób poufny ("double-blind review").  Jeśli utrzymanie zasady poufności nie jest możliwe, Redakcja ustala, czy między recenzentami a autorem nie występuje konflikt interesów. Recenzent składa w tej sprawie odpowiednie oświadczenie pod treścią recenzji.

Recenzje przygotowywane są w formie pisemnej, opracowanej według specjalnego formularza:

 
 
Lista recenzentów czasopisma w roku 2018
 


Lista recenzentów czasopisma w roku 2017

 

Lista recenzentów czasopisma w roku 2016

(w 2016 r. odrzucono 3 złożone artykuły)
 

Lista recenzentów czasopisma w roku 2015

(w 2015 r. odrzucono 2 złożone artykuły)


Lista recenzentów czasopisma w roku 2014


Lista recenzentów czasopisma w roku 2013Recenzenci tomów poprzednich (od 1 do 11) wymienieni zostali w zakładce Tomy