Tom 1

Redakcja naukowo-dydaktyczna

 • Tadeusz Krzemiński
 • Kazimierz Kłysik
 • Stanisław Krysiak

Redaktor zeszytu

 • Tadeusz Krzemiński

Recenzent

 • Jerzy Szykulski

Spis treści

 • Od Redakcji

Artykuły

 1. Zofia Balwierz, Jan Goździk - Paleośrodowiskowe zmiany w świetle analiz palinologicznych późnovisluliańskich osadów węglanowych w zagłębieniach bezodpływowych w Bełchatowie
 2. Halina Klatkowa — Zagłębienia bezodpływowe w Polsce środkowej i przydatność analizy ich wypełnień do interpretacji paleogeograficznych
 3. Tadeusz Krzemiński - Cechy rozwoju i zaniku lądolodu warciańskiego w środkowej Polsce
 4. Krystyna Turkowska - Stan wiedzy na temat rozwoju dolin ekstraglacjalnych na Niżu Polskim w okresie przejściowym plejstocen-holocen
 5. Grażyna Bezkowska - Geokompleksy zagłębień wytopiskowych okolic Zduńskiej Woli
 6. Janusz Burchard - Analiza porównawcza składu fizykochemicznego wód opadowych, porowych i gruntowych
 7. Gabriel Jeż, Paweł Jokiel, Zygmunt Maksymiuk, Sławomir Mela, Jacek Teodorski - Wpływ Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów" na stosunki wodne małej zlewni nizinnej
 8. Elżbieta Papińska - Przegląd metod stosowanych w rekonstrukcji antropogenicznych przemian krajobrazu


Notatki

 1. Jan Kamiński - Rozwój Doliny Moszczenicy w schyłkowym czwartorzędzie w świetle sytuacji geologicznej, analiz palinologicznych i datowań radiowęglowych w stanowisku Swędów koło Strykowa
 2. Zbigniew Klajnert - O glacjalnych uwarunkowaniach vistuliańskich przekształceń rzeźby Wyżyny Łódzkiej
 3. Elżbieta Kobojek - Morfologia i budowa geologiczna środkowego odcinka doliny Rawki między Rawą Mazowiecką a Nowym Dworem
 4. Sławomir Kobojek - Zawartość skaleni w utworach neoplejstoceńskich okolic Częstochowy
 5. Kazimierz Krajewski - Holoceńskie poziomy organiczne w Nagórkach koło Grabowa Łęczyckiego
 6. Barbara Manikowska - Vistuliański eoliczny stożek osypiskowy na stoku doliny Pilicy w Inowłodzu
 7. Zbigniew Rdzany - Glacilimniczna sedymentacja kemowa w kotlinie górnej Rawki i jej znaczenie rzeźbotwórcze
 8. Danuta Szafrańska - Deformacja glacitektoniczna w strefie krawędziowej Wyżyny Łódzkiej
 9. Juliusz Twardy - Rozmieszczenie młodych form denudacyjnych w strefie krawędziowej Wyzyny Łódzkiej
 10. Jadwiga Wieczorkowska - Przykłady parowów na krawędzi Wyżyny Łódzkiej
 11. Marek Załoba - Charakterystyka litologiczna i pozycja stratygraficzna serii limnoglacjalnej w Małkowie koło Warty
 12. Anna Majchrowska - Przegląd literatury o problematyce przemian krajobrazu w zbiorach Biblioteki Instytutu Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego
 

Dostęp do kolekcji artykułów w plikach PDF w zasobach Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego