Tom 3

Redakcja naukowo-dydaktyczna

 • Tadeusz Krzemiński
 • Kazimierz Kłysik
 • Stanisław Krysiak

Redaktor

 • Kazimierz Kłysik

Recenzenci

 • Halina Lorenc
 • Bogusław M. Kaszewski

Spis treści

 1. Wprowadzenie [Introduction]
 2. Alicja Zawadzka - Historia badań klimatologicznych w Zakładzie Meteorologii i Kli­matologii Uniwersytetu Łódzkiego [The history of climatological researches in Department of Meteorology and Climatology University of Łódź]
 3. Angeliki Arseni-Papadimitriou, Panagiotis Maheras, Philippe Cuniac - The urban effect on the daily min air-temperature in Thessaloniki [Wpływ miasta na dobowe minima temperatury powietrza w Salonikach]
 4. Kazimierz Kłysik, Krzysztof Fortuniak - Dobowy i roczny cykl występowania miejskiej wyspy ciepła w Łodzi [Daily and annual cycle of urban heat island occurrence in Łódź]
 5. Timoleon Makrogiannis, Manthos Santamouris, Nikos Papanikolaou, Ioanna Koronaki, Ioanna Tselepidaki, Dimosthenis Assimakopoulos - The Athens urban climate experiment - temperature distribution [Miejski eksperyment klimatyczny w Atenach - rozkład przestrzenny temperatury]
 6. Jolanta Wawer - Zależność miejskiej wyspy ciepła od cyrkulacji atmosferycznej [Urban heat island in dependence of atmospheric circulation types]
 7. Urszula Kossowska-Cezak - Wpływ rozwoju terytorialnego Warszawy na warunki termiczne [Effect of Warsaw area development on temperature reconditions]
 8. Nina V. Kobysheva, Marina V. KIyeva - Problems and methods of modern applied climatology [Problemy i metody współczesnej klimatologii stosowanej]
 9. Eugeniusz Filipiuk, Bogusław M. Kaszewski, Teresa Zub - Porównanie warunków termicznych w śródmieściu Lublina z obszarami pozamiejskimi [A comparison of the thermal conditions in the centre and suburbs of Lublin]
 10. Krzysztof Fortuniak, Kazimierz Kłysik - Intensity of the urban heat island in Łódź under winter conditions and its simple model [Intensywność miejskiej wyspy ciepła w Łodzi w okresie zimowym oraz jej prosty model]
 11. Lúcia Mascarò - Densification and urban environment of the city of Porto Alegre [Gęstość zabudowy i środowisko miejskie w Porto Alegre]
 12. Ahmad Shaharuddin - Cooling effects of a river and sea breeze on the thermal environment: a case of Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia [Ochładzający wpływ rzeki i bryzy morskiej na warunki termiczne na przykładzie Kuala Terengganu, Terengganu, Malezja]
 13. Wilhelm Kuttler - On the assessment of urban climate factors in the light of human biometeorological aspects [Ocena czynników klimatu miejskiego z punktu widzenia biometeorologii człowieka]
 14. Christos Balafoutis, Timoleon Makrogiannis - Heat island and bioclimatic indexes in the city of Thessaloniki [Wyspa ciepła i wskaźniki bioklimatyczne w Salonikach] 121
 15. Robert Géczi - Human bioclimatological features of Cluj [Bioklimatyczna charakterystyka miasta Kluż]
 16. Jarosław Baranowski, Krzysztof Błażejczyk, Stanisław Pisarczyk, Magdalena Śmietanka - Wpływ warunków meteorologicznych na zachorowalność mieszkańców Warszawy [Influence of meteorological conditions on the morbidity of the Warsaw citizens]
 17. Krzysztof Błażejczyk, Michał Błażejczyk - BioKlima - w poszukiwaniu nowych narzędzi badania bioklimatu miast [BioKlima - seeking of new methods of urban bioclimate investigations]
 18. Piotr Struzik - Zastosowanie informacji satelitarnej AVHRR/NOAA do badania zjawiska miejskiej wyspy ciepła [Application of the AVHRR/NOAA satellite information for urban heat island investigation]
 19. Kazimierz Kłysik - Charakterystyka powierzchni miejskich Łodzi z klimatologicznego punktu widzenia [The characteristic of urban area in Łódź from climatological point of view]
 20. Agnieszka Podstawczyńska, Krzysztof Fortuniak - Wstępne wyniki pomiarów całkowitego promieniowania krótkofalowego i promieniowania UV w Łodzi [Preliminary results of measurements of absolute short wave radiation and UV radiation in Łódź]
 21. Wojciech Warakomski - Zmienność temperatury i opadów w Lublinie w okresie 1951-1996 [The variability of air temperature and precipitation in Lublin in the period 1951-1996]
 22. Janina Trepińska - Tendencje i zmienność temperatury powietrza w Krakowie w latach 1792-1996 [Tendencies and variability of air temperature in Cracow in the period 1792-1996]
 23. Bogusław M. Kaszewski, Krzysztof Siwek - Cechy przebiegu dobowego temperatury powietrza w centrum i na peryferiach Lublina [The features of daily course of air temperature in the centre and suburban areas of Lublin]
 24. Katarzyna Piotrowicz - Wieloletnie zróżnicowanie liczby dni mroźnych i bardzo mroźnych w Krakowie i Pradze [Long-term differentiation of the number of frosty days and days with severe frost in Cracow and Prague]
 25. Marek Nowosad, Eugeniusz Filipiuk - Zmiany czasu trwania termicznych pór roku w Lublinie w latach 1951-1995 [The changes of the duration of the thermal seasons at Lublin in the period 1951-1995]
 26. Joanna Wibig, Krzysztof Fortuniak - The extreme precipitation conditions in Łódź in the period 1931-1995 [Ekstremalne warunki opadowe w Łodzi w okresie 1931-1995]
 27. Gabriel Wójcik, Joanna Uscka - Zachmurzenie w Toruniu w latach 1986-1995 [Cloudiness in Toruń in the period 1986-1995]
 28. Mirosław Niedźwiecki - Charakterystyka pokrywy śnieżnej w Łodzi w latach 1950-1989 [The characteristic of snow cover in Łódź in the period 1950-1989]
 29. Marek Kafar - Charakterystyka wybranych zjawisk atmosferycznych w Łodzi w latach 1951-1992 [The characteristic of selected atmospherical phenomenons in Łódź in the period 1951-1992]
 30. Dariusz Chudzia, Maria Dubicka - Przestrzenne zróżnicowanie emisji ciepła antropogenicznego we Wrocławiu [The spatial differentiation on anthropogenic heat emission in Wrocław]
 31. Zbigniew Ustrnul - Zmienność temperatury powietrza na wybranych stacjach Europy Środkowej na tle warunków cyrkulacyjnych [Variability of air temperature at the selected stations in Central Europę presented on the circulation conditions background]
 32. Zygmunt Wilczek, Janusz Ziarko - Wpływ ośrodka miejskiego na meteorologiczne warunki lotów w rejonie lotniska [The influence of urban centre on meteorological conditions of flights in the airport area]
 33. Stefan Reichhart – O prognozie potencjalnych warunków zanieczyszczenia atmosfery [On forecasting of atmospheric pollution potential]
 34. Leszek Ośrodka, Andrzej Kruczała - Rola Regionalnego Systemu Monitoringu Powietrza w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym w poznaniu klimatu lokalnego aglomeracji katowickiej [The importance of Regional System of Air Monitoring in Upper Silesia Industry Region in studies of local climate in Katowice agglomeration]
 35. Jacek Walczewski - Miejska Stacja Obserwacyjna w Krakowie jako przykład ukierun­kowanego systemu badań klimatu miasta [The urban observing station in Cracow as an example of a dedicated system for urban climate studies)
 36. Janusz Miczyński - Air pollution against the background of gasification and climatic factors (exemplified by the situation of Rabka) [Zanieczyszczenie powietrza na tle gazyfikacji oraz czynników klimatycznych (na przykładzie Rabki)
 37. Leszek Ośródka, Katarzyna Ośródka, Janina Święch-Skiba - Smog zimowy w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym jako jeden ze skutków antropogenicznych zmian klimatu lokalnego [Smog in the Upper Silesia Industry Region as an one of the consequences of anthropogenic changes of the local climate]
 38. Danuta Limanówka - Zmienność warunków termicznych wybranych miast Polski [Changes of the thermal conditions in the selected polish cities]
 39. Jolanta Wawer - Częstość miejskiej wyspy ciepła w Warszawie [Frequency of the Urban heat island in Warsaw]
 40. Kazimierz Kłysik - Struktura przestrzenna miejskiej wyspy ciepła w Łodzi [Spatial structure of the urban heat island in Łódź]
 41. Krzysztof Fortuniak, Kazimierz Kłysik - The model of winter night-time temperature distribution in Łódź [Model nocnego rozkładu temperatury w Łodzi w warunkach zimowych]
 42. Grażyna Bil - Występowanie przyziemnych inwersji temperatury powietrza w warunkach miejskich na przykładzie Sosnowca [The occurrence of near surface air temperature inversions in urban conditions, in Sosnowiec as an example]
 43. Elżbieta Cebulak - Kształtowanie się wielkości opadów na obszarze województwa miejskiego krakowskiego [The precipitation on the area of Cracow city district]
 44. Magdalena Bogucka - Niektóre aspekty zmienności opadów maksymalnych dobowych w Warszawie i okolicy [Some aspects of variability of maximal daily precipitation in Warsaw and its vicinity]
 45. Robert Twardosz - Wieloletnia zmienność liczby dni z opadem w Krakowie [Long-term variability of the number of days with precipitation in Cracow]
 46. Joanna Wibig - Precipitation in Łódź in the period 1931-1995 [Opady w Łodzi w okresie 1931-1995]
 47. Ewa Łupikasza - Wpływ sytuacji synoptycznych na występowanie letnich opadów atmosferycznych w warunkach miejskich (Katowice) i na przedpolu Beskidu Śląskiego (Aleksandrowice) [The influence of synoptic situations on summer precipitation in urban area (Katowice) and at foreground of Beskid Śląski Mountains (Aleksandrowice)]
 48. Zuzanna Bielec - Wieloletnia zmienność występowania burz w Szczecinie, Łodzi, Krakowie i na Kasprowym Wierchu w latach 1954—1993 [Long-term variability of the thunderstorm frequency in Szczecin, Łódź, Kraków and Kasprowy Wierch in the period 1954-1993]
 49. Wojciech Ożga - Warunki anemometryczne w niektórych formach zabudowy miejskiej (na przykładzie Warszawy) [Anemometric conditions in the selected urban form (an Warsaw example)]
 50. Urszula Kossowska-Cezak, Marta Nurzyńska - Zależność warunków wiatrowych w rejonie Warszawy-Okęcia od typu cyrkulacji atmosferycznej [Anemometric conditions at Warsaw-Okęcie station and their dependence on atmospheric circulation types]
 51. Urszula Kossowska-Cezak, Paweł Bareja - Wpływ zabudowy miejskiej Warszawy na kierunek i prędkość wiatru [Influence of Warsaw built area on wind direction and speed]
 52. Dorota Matuszko - Wpływ sytuacji synoptycznych na zachmurzenie w Krakowie [Influence of the synoptic situations on the cloudiness in Cracow]
 53. Małgorzata Falarz - Wieloletnia zmienność pokrywy śnieżnej w Krakowie na tle zmian w obszarach podmiejskich [Long-term variability of snow cover in Cracow and suburban areas]
 54. László Makra, László Stachò - Optimal selection of the stations describing the global sea level pressure field [Optymalizacja lokalizacji stacji pomiarowych rozkładu pola ciśnienia na poziomie morza]
 55. Dariusz Chudzia, Piotr Ropuszyński - Automatyczne stacje meteorologiczne w badaniach klimatu miasta [Automatical weather stations in the urban climate studies]
 56. Grzegorz Szałach, Grzegorz Żarnowiecki - Konsekwencje zmiany lokalizacji stacji meteorologicznej w Kielcach [The consequences of the transfer of meteorological station at Kielce]
 57. Anna B. Adamczyk, Krzysztof Błażejczyk - Cyfrowe mapy topoklimatyczne Warszawy [Digital topoclimatic maps of Warsaw]
 58. Danuta Sziwa - Wpływ warunków meteorologicznych na wielkość średniodobowych stężeń SO₂ w uzdrowisku Inowrocław [The influence of the meteorological conditions on the mean daily SO₂ values in Inowrocław health resort]
 59. Jerzy Skrzypski, Władysław Kamiński - Miejska wyspa ciepła w Krakowie w świetle zastosowania sztucznych sieci neuronowych do opisu pola temperatury powietrza w Europie [Urban heat island in Cracow in the light of artificial neural networks application in the description of air temperature field in Europe]
 60. Jerzy Skrzypski - Rola cyrkulacji atmosferycznej w kształtowaniu stopnia czystości powietrza napływającego nad aglomeracje miejsko-przemysłowe (na przykładzie Łodzi) [The impact of air circulation on purity of the air flowing over urban and industrial agglomeration (a study case of Łódź)]
 61. János Unger - Urban influence on human comfort sensation (on the example of Szeged) [Wpływ miasta na odczucie komfortu (na przykładzie Szegedu)]
 62. Agnieszka Podstawczyńska, Bożena Adamkiewicz - Częstość występowania krwotoków pod pajęczynówkowych (SAH) w województwie łódzkim w latach 1992-1995 w świetle wybranych typologii pogody [The freąuency of occurrence of Subarachnoid Hemorrhage (SAH) in the province of Łódź in the period 1992-1995 in relation to selected weather types]
 63. Barbara Krawczyk, Krzysztof Błażejczyk - Bilans cieplny człowieka w mieście (na przykładzie Supraśla) [Heat balance of the human body in the urban area (on the example of Supraśl)]