Tom 4

Redakcja naukowo-dydaktyczna

 • Tadeusz Krzemiński
 • Kazimierz Kłysik
 • Stanisław Krysiak

Spis treści

 1. Wstęp
 2. Dane źródłowe i ich statystyczne własności
  1. Analizowane serie oraz ich jednorodność
  2. Przebiegi czasowe analizowanych elementów
  3. Tendencje zmian elementów meteorologicznych w Polsce w latach 1966-1990
  4. Wykładnik Hursta i wymiar fraktalny jako miara statystycznych cech serii meteorologicznych w dłuższej skali czasowej
 3. Cykliczne właściwości zmienności klimatu polski
  1. Zarys problemu
  2. Metoda opracowania
   1. Metoda funkcji autokorelacyjnej (BT)
   2. Metoda maksymalnej entropii (MESA)
  3. Eliminacja cykliczności rocznej
  4. Temperatura powietrza i rytmy 7,37 lat oraz 196 dni
  5. Modulacja cyklu rocznego poprzez wahania półroczne - dobowa suma opadów i prężność pary wodnej
   1. Dobowe sumy opadów
   2. Prężność pary wodnej (CPW)
   3. Potencjalne przyczyny cykliczności półrocznej: rola kontrastów termicznychi konwekcji
  6. Ciśnienie atmosferyczne
  7. Uwagi o cykliczności klimatologicznych szeregów czasowych
 4. Cechy zmienności klimatu jako chaotycznego układu dynamicznego
  1. Rys historyczny
  2. Podstawowe wielkości charakteryzujące układy chaotyczne
  3. Rekonstrukcja cech atraktora przy pomocy jednej zmiennej
   1. Metody estymacji wymiaru atraktora i przestrzeni fazowej
   2. Szacowanie wykładników Lapunowa i entropii Kołmogorowa
  4. Rekonstrukcja własności atraktora klimatycznego z wykorzystaniem łódzkiej serii temperatury 1951-1994
   1. Wymiar atraktora
   2. Wykładniki Lapunowa i entropia Kołmogorowa
  5. Niedokładności estymacji wynikające z rodzaju użytych danych
  6. Analiza pozostałych serii dobowych
  7. Refleksje dotyczące analizy klimatu Polski jako chaotycznego układu dynami­cznego
 5. Podsumowanie
 6. Spis cytowanej literatury