Tom 5

Redakcja naukowo-dydaktyczna

 • Tadeusz Krzemiński
 • Kazimierz Kłysik
 • Stanisław Krysiak

Redaktor

 • Paweł Jokiel

Recenzent

 • Andrzej T. Jankowski

Spis treści

 1. Paweł Jokiel - Ochrona zasobów i stosunków wodnych na obszarach podmiejskich [Monitoring and protection of water resources and hydrological process in the suburban area of Łódź]
 2. Paweł Jokiel, Zygmunt Maksymiuk - Morfologiczne i geologiczne tło procesu obiegu wody w malej zlewni położonej w północnej części Wyżyny Łódzkiej [Morfological and geological conditions in the drainage basin located in the northern part Łódź Upland]
 3. Paweł Jokiel, Piotr Moniewski - Warunki gromadzenia i drenażu oraz kierunki ochrony zasobów wód podziemnych w strefie podmiejskiej Łodzi na przykładzie zlewni Dzierżąznej [Hydrogeological conditions and groundwater protection in the Dzierżązna drainage basin]
 4. Adam Bartnik, Edmund Tomaszewski - Charakterystyka sieci rzecznej małej zlewni po­łożonej w strefie krawędziowej Wyżyny Łódzkiej [Characterization of the small drainage basin river network located in the Łódź Upland margin zone]
 5. Zygmunt Maksymiuk, Piotr Moniewski - Hydrologiczna i krajobrazowa rola źródeł malej zlewni w zachodniej części strefy krawędziowej Wzniesień Łódzkich [Hydrological and landscape role of the small drainage basin springs located in the western part of the Łódź Upland margin zone]
 6. Stanisław Krysiak - Struktura użytkowania ziemi w dorzeczu Dzierżąznej - charakte­rystyka i aspekty hydrologiczne zagospodarowania zlewni [The structure of land use of the Dzierżązna drainage basin - its characteristics and hydrological effects]