Tom 6

Redakcja naukowo-dydaktyczna

 • Kazimierz Kłysik
 • Paweł Jokiel
 • Stanisław Krysiak

Redaktor

 • Tadeusz Krzemiński

Recenzent

 • Leon Kozacki

Spis treści

 • Artykuły
  1. Stanisław Krysiak, Leszek Kucharski, Michael Link, Anna Majchrowska, Elżbieta Papińska, Jarosław Sieradzki - Różnorodność biologiczna obszarów rolniczych Polski Środkowej i propozycje jej ochrony - The protection of biodiverity in agricultural areas of Central Poland
  2. Grażyna Bezkowska - W poszukiwaniu geokompleksów - Searching for geocomplexes
  3. Elżbieta Kobojek - Środowiskowe skutki melioracji i regulacji rzek w dolinie Bzury w okolicach Łowicza - Environmenlal effects of land reclamation and regulation of rivers in the Bzura valley near Łowicz
  4. Lucyna Wachecka-Kotkowska - Zmiany środowiska doliny dolnej Luciąży w holocenie - Changes of the environment of the lower Luciąża river valley in Holocene
  5. Stanislaw Krysiak, Wojciech Tołoczko - Zróżnicowanie krajobrazowe terenów nadpilicznych w okolicach Wielkopola - Landscape diversity of the Pilica river basin near Wielkopole
  6. Michael Link - Ökologische Bedeutung und Naturschutzpotential linienförmiger Biotope der Agrarlandschaft - Ecological functions and potential for nature conservation of lineare biotops in the agricultural landscape - Znaczenie ekologiczne biotopów linearnych w krajobrazie rolniczym i ich potencjał w zakresie ochrony przyrody
  7. Anna Majchrowska - Integracja informacji pochodzących z dawnych map w systemach geoinformacyjnych - Integration of historical maps into GIS
  8. Elżbieta Papińska - Środowisko geograficzne Łodzi jako tło osadnictwa pradziejowego - Natural environmental of Łódź as a background for prehistoric settlement
 • Notatki
  1. Marta Pabich — Koło Naukowe Geografów Uniwersytetu Łódzkiego
  2. Elżbieta Papińska - Obchody 25-lecia współpracy Uniwersytetu Łódzkiego z Uniwersytetem Justusa Liebiga w Giessen
  3. Konferencje i sympozja zorganizowane (oraz współtworzone) przez pracowników Instytutu Nauk o Ziemi, Wydziału Nauk Geograficznych UŁ w latach 1997-2003