Tom 7

Redakcja naukowo-dydaktyczna

 • Tadeusz Krzemiński
 • Kazimierz Kłysik
 • Paweł Jokiel
 • Stanisław Krysiak

Recenzent

 • Maria Dubicka

Spis treści

 1. Wstęp
  1. Wprowadzenie i cel pracy
  2. Reżim radiacyjny klimatu Polski. Przegląd literatury klimatologicznej
  3. Uwagi o cechach solarnych klimatu miast
 2. Materiały źródłowe
  1. Dane heliograficzne
  2. Dane aktynometryczne
 3. Metoda opracowania
  1. Terminologia i symbole zastosowane w opracowaniu
  2. Metody analizy danych heliograficznych
  3. Metody analizy danych aktynometrycznych
 4. Uwarunkowania dopływu energii słonecznej do powierzchni horyzontalnej w Łodzi
  1. Czynniki astronomiczne determinujące dopływ energii słonecznej do powie­rzchni horyzontalnej
  2. Przebieg roczny zachmurzenia w Łodzi
  3. Stan zanieczyszczenia powietrza w Łodzi
 5. Zmienność usłonecznienia w Łodzi w latach 1951-2000
  1. Cechy usłonecznienia rzeczywistego i względnego w biegu rocznym oraz wielo­letnim
  2. Przebieg dobowy usłonecznienia
  3. Główne cechy struktury usłonecznienia w Łodzi
 6. Ultrafioletowe i całkowite promieniowanie słoneczne w centrum Łodzi w latach 1997-2001
  1. Znaczenie promieniowania słonecznego w środowisku miejskim. Pomiary ultra­fioletu w Europie i Polsce
  2. Przebieg roczny i czasowa zmienność sezonowych, miesięcznych i dobowych sum energii całkowitego i ultrafioletowego promieniowania słonecznego na tle sum energii na górnej granicy atmosfery
  3. Natężenie całkowitego i ultrafioletowego promieniowania słonecznego w centrum Łodzi w przebiegu dobowym i rocznym. Wpływ zachmurzenia na natężenie pro­mieniowania słonecznego przy powierzchni ziemi
  4. Związek ultrafioletu z całkowitym promieniowaniem słonecznym. Rola zachmu­rzenia w kształtowaniu udziału procentowego ultrafioletu w promieniowaniu całkowitym
 7. Wpływ miasta na dopływ promieniowania słonecznego
  1. Różnice sum dobowych całkowitego promieniowania słonecznego miedzy cen­trum Łodzi a stacją zamiejską Łódź-Lublinek
  2. Różnice sum dobowych ultrafioletowego promieniowania słonecznego między centrum Łodzi a stacją zamiejską Łódź-Lublinek
 8. Związek usłonecznienia z promieniowaniem słonecznym w Łodzi
  1. Zarys problemu
  2. Zastosowanie formuły Blacka do szacowania sum dobowych całkowitego pro­mieniowania słonecznego w Łodzi
  3. Zastosowanie formuły Blacka do szacowania sum dobowych ultrafioletowego promieniowania słonecznego w Łodzi
 9. Podsumowanie i wnioski
 • Wybrane charakterystyki solarne klimatu Łodzi. Załącznik
 • Literatura
 • Spis tabel
 • Spis rycin
 • The solar characteristics of climate of Łódź. Summary

Table of contents

 1. Introduction
  1. Preliminary and objectives of the research
  2. The solar radiation regime of climate of Poland. Review of the climatological studies.
  3. The consideration of solar feature of urban climate
 2. Experimental material
  1. Heliographic data
  2. Actinometrical data
 3. The applied methods
  1. Terminology and symbols applied in the research
  2. The methods of analysis of heliographic data
  3. The methods of analysis of actinometrical data
 4. Determinants of solar radiation inflow to horizontal surface in Łódź
  1. Astronomical factors determining inflow of solar radiation to the horizontal surface
  2. Annual course of cloudiness in Łódź
  3. The quality of air in Łódź
 5. The variability of sunshine duration in Łódź in the period 1951-2000
  1. The characteristics of actual and relative sunshine duration in the annual and the long-term course
  2. The daily course of sunshine duration
  3. The main characteristics of structure of sunshine duration in Łódź
 6. Ultraviolet and total solar radiation in the center of Łódź in the period 1997-2001
  1. The significance of solar radiation in an urban area. The measurement of ultraviolet in Europe and Poland
  2. Annual course and time variability of seasonal, monthly and daily total and ultraviolet solar energy sums against a background of the values on the upper limit of the atmosphere
  3. The intensity of total and ultraviolet solar radiation in the center of Łódź in the daily and the annual course. Effect of cloudiness on solar radiation intensity at the ground level
  4. Relationship of ultraviolet and total solar radiation. Effect of cloudiness on shaping the percentage ratio of ultraviolet to total solar radiation
 7. Effect of an urban area on solar radiation inflow
  1. Differences of the daily sums of total solar radiation between center of Łódź and the rural station Łódź-Lublinek
  2. Differences of the daily sums of UV solar radiation between center of Łódź and the rural station Łódź-Lublinek
 8. The correlation of sunshine duration and solar radiation in Łódź
  1. The outline of issue
  2. The application of Black formula to estimation of the daily sums of total solar radiation in Łódź
  3. The application of Black formula to estimation of the daily sums of UV solar radiation in Łódź
 9. Summary and conclusions
 • Chosen solar characteristics of climate of Łódź. Appendix
 • References
 • List of tables
 • List of figures
 • The solar characteristics of climate of Łódź. Summary